Infraestructura

 

La totalitat de la zona regable s'abasteix d'aigua superficial procedent del riu Millars.

Les aigües del riu Millars es capten a través de la presa de Castelló i Almassora (cota +40 msnm), estructura hidràulica del segle XVIII, a partir de la qual es reparteix aigua cap Borriana, Castelló i Almassora.

Vista de la presa de Castelló i Almassora


Mitjançant els diferents canals que s'inicien des de la presa de Castelló i Almassora s'arriba als Partidores Reals (cota + 24 msnm), des del qual, parteixen a les 2 sèquies de reg que abasteixen d'aigua a la Comunitat de Regants d'Almassora.

Detall dels Partidores Reials


La bassa de regulació existent (cota +10 msnm) és de materials solts amb làmina de PE de 10.000 m³ de capacitat.

Vista general de la bassa de regulació


Per a la captació d'aigua de la bassa de regulació ha una estació de bombament (cota +4 msnm en l'eix de la bomba) composta per 6 grups de bombament de cambra partida en paral·lel (4 equips de 110 kW i 2 equips de 160 kW ).

Estació de bombament i col·lectors d'aspiració i impulsió


A la sortida de l'estació de bombament es localitza un capçal de filtrat col·lectiu.

Estació de filtrat


La red de tuberías tiene una longitud de La xarxa de canonades té una longitud de 150 km en total. Concretament, la xarxa primària està formada per 8 km, la xarxa del Sector 1 per 98 km i la xarxa del Sector 2 i 3 per 43 km.. Concretamente, la red primaria está formada por 8 km, la red del Sector 1 por 98 km y la red del Sector 2 y 3 por 43 km.

Podeu consultar la infraestructura de reg en el nostre Visor de mapes GIS multidispositiu d'accés universal:

Vista general de la infraestructura


Disposa de 492 hidrants multiusuaris (casetes) i un parc total de 2.674 comptadors. Així mateix, disposa d'un sistema de telecontrol que permet operar a la xarxa de forma telemàtica (obrir, tancar, lectura volum i cabal, etc.).

Hidrant multiusuari tipus amb comptadors associats